Collonil Vario 200ml

Impregnační a ošetřující sprej na choulostivé a kombinované materiály. Zejména kombinace textil-useň, lak-textil, metalicky vzhled, exotické materiály, broušené usně, krystal a kožešiny. Dokonale oživuje barvy. 

 

Skladem
180 Kč
Poštovné nad 2000 Kč zdarma
Poštovné nad 2000 Kč zdarma
Vše skladem ihned k odeslání
Vše skladem ihned k odeslání
Vyrobeno v České republice a na Slovensku
Vyrobeno v České republice a na Slovensku
Snadná výměna zboží
Snadná výměna zboží

Impregnace a ošetření. Chrání před nečistotami a vlhkostí. Vyživuje a osvěžuje barvy.

Na materiály: z hladké, lakované, semišové a reptilové usně, plsti, kožešiny, textil a kombinované materiály.

Barva: neutrální

Použití: Důkladnou impregnaci doporučujeme provést ihned na nový výrobek. Účinnost a délka působení impregnačních látek je závislá na terénních a klimatických podmínkách, kterým je výrobek vystaven, na intenzitě využívání a také způsobu následného ošetřování.Impregnaci nastříkejte min.3 x  ze vzdálenosti min. 20 cm. Pozor: dodržte vzdálenost nástřiku. Při aplikaci z příliš malé vzdálenosti může dojít k vytvoření fleků. Po prvním a druhém nástřiku nechejte impregnaci vsáknout, nikoliv však úplně zaschnout. Po třetím nástřiku nechejte impregnaci důkladně zaschnout a poté hladkou useň přeleštěte, drsnou rozkartáčujte Collonil krepovým kartáčkem nebo Collonil Nubuk Boxem ( krepovou stranou).

Povinné informace Vario spray
Pokyny pro bezpečné zacházení

 • P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.Zákaz kouření.
  P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
  P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
  P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.
  P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.
  P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.
  P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.
  P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
  P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.·

  Bez dostatečného větrání je možný vznik explosivních směsí.
  Další nebezpečnost
  P r o d u k t  p r o k a z a t e l ně  n e o b s a h u j e  žádné organicky vázané halogenní sloučeniny(AOX),Nitráty,sloučeninytéžkých kovů a formaldehyd.

  Nebezpečné komponenty k etiketování:
  Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane,

 • Signální slovo: Nebezpečí!
 • Standardní věty o nebezpečnosti
  H222-H229 Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
  H315 Dráždí kůži.
  H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.
  H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:
Zpět do obchodu